* Jaarcongres vereniging Groen van Prinsterer, 27 januari 2017

Jaarcongres vereniging Groen van Prinsterer, 27 januari 2017

Integratie of assimilatie – vrijheid en diversiteit – feiten en fabels – angst en vervreemding – inburgering – draagvlak en acceptatie

De verwarde publieke discussie over:

Asielzoekers/Migranten: 20.000-30.000 per jaar

Vluchtelingen/Statushouders: 10.000/5.000 per jaar

Statushouders: 400.000

Buitenlanders: 900.000(563.000 Eu onderdaan)

Allochtonen: 3.752.000 (niet westers 2.096.000, westers 1.656.000)

Arbeidsmigranten: 800.000 (Tu,Ma,Sp,It )

Vroegere koloniën: 800.000 (Ind,Sur,Ant )

Moslims: 1.700.000 (10% van de bevolking)

1% geradikaliseerd?

Nederlanders: 94,7% van de inwoners, waarvan, 1.300.000 dubbele nationaliteit

 

Veranderend profiel van de vluchteling.

Vanaf 1945 tot de tachtiger jaren politieke vluchtelingen zonder noemenswaardige culturele kloof.   500 per jaar

( Individueel recht conform vedrag van Geneve )

Na de tachtiger jaren in meerderheid  oorlogsvluchteling of niet-politiek bv Eritrea.            20.000-30.000 per jaar met sterk afwijkende culturele bagage

(Interpretatie verschuift naar „collectief” humanitair recht )

De kans op integratie van de huidige nieuwkomers wordt bepaald door de afstand van hun bagage  tot de culturele traditie ( normen en waarden ) van ons land en de wijze van opvang.

Aanpak integratiebeleid in Nederland

Tot voor enkele jaren heerste de vrij eenvoudige opvatting::

Je komt binnen Je gaat bij voorkeur naar school Je vindt een baan, zo niet ook goed, gewoon bijstand

VON ging 10 jaar geleden zelf aan de slag met eigen achterban.

Wij zagen immers: dat integratie vooral een kwestie is van sociaal culturele integratie

Onze visie baseerde zich op onze kennis en ervaring met onze vluchtelingen organisaties.

Eigen programmalijn ontwikkeld: Changemakers gericht op de cultuurgerelateerde problemen.

Twee grote barrieres geconstateerd met negatief effect op de integratie:

-De invloed van de islam, de politieke islam (de culturele bagage)

-De bewieroking van het multiculturalisme ( de eigen naiviteit), waarbij de vluchteling als permanent hulpbehoevend  slachtoffer wordt gezien.

 

Factoren die bij de integratie een rol spelen:

  1. De individuele: leeftijd, vooropleiding, werkervaring, man of vrouw, stedelijk of platteland.
  2. De groepsgerelateerde: cultuur bepaalde achtergronden bv. Religie.
  3. De wijze van opvang in het land en door de lokale samenleving.

 

Culturele bagage van de statushouder

De meeste vluchtelingen van nu komen uit landen met een vergelijkbaar profiel:

1.Gebrek aan een democratische rechtstaat

2.Een sterk collectivistische cultuur die wij „eercultuur” noemen

3.Vrijheid en rechten van de individu worden ondergeschikt gemaakt aan de codes van de groep

4.Middeleeuwse vorm van religie overheerst het publieke domein

 

Vluchtelingen Organisaties Nederland  ( VON)

Opgericht in 1986 door vluchtelingen zelf, met steun van de overheid, nu met circa 400 aangesloten vluchtelingenorganisaties.

Ervaring met betrekking tot cultuurgerelateerde onderwerpen zoals :

– eergerelateerd geweld,

– radicalisering,

– huwelijksdwang,

– tegengaan van discriminatie in welke vorm dan ook.

Met eigen ontwikkelde evidence-based methodieken, ervaren trainers en trainingsprogramma’s.

 

Projecten en programma’s van VON

2007-2009 Aan de goede kant van Eer

2009           Landelijk onderzoek huwelijksmigratie

2010           Landelijke Alliantie Zelfbeschikking

2011-2013 Onze vrijheid einde taboe

2012-2015 Van zelfbeschikking naar toekomstperspectief

2006-2017 Programma Changemakers : gericht op de bestrijding van cultuurgerelateerde obstakels voor integratie en emancipatie van vluchtelingen.

 

Bruggenbouwen in de lokale samenleving

  1. Stop de nutteloze integratie industrie zonder kwaliteitstoets.
  2. Beperk de rol van de Rijksoverheid tot het faciliteren van het proces.
  3. Herstel het primaat van de Gemeenten.
  4. Stop het markt-model van Rutten 1, de zelfredzame vluchteling, maak de bezuiniging van 200 miljoen euro van Rutten 1 ongedaan.
  5. Wees niet bang voor de burgers en de samenleving.
  6. Breng de vluchteling in het hart van de lokale samenleving.
  7. Organiseer een vluchtelingen beraad met twee geïntegreerde ex-vluchtelingen en sleutelfiguren uit het vrijwilligersveld.

Integratie:

Bevorderend:

1.Taal leren vanaf de eerste dag, werk zoeken, maar vooral  de culturele barrieres wegnemen.

2. Het vertrouwd maken met onze normen, waarden, gewoonten door  grondige kenners van de islam, in de eigen taal (geen tolken!).

3.  Bruggen bouwen in de lokale samenleving.

Belemmerend:

1.Eindeloos verblijf in AZC’s  van de statushouders.

2. De culturele bagage van de statushouder

3. Totaal verwarde publieke discussie.

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.