* “Kweek vertrouwen in stikstofplan”

Almere, 16 juni 2022 Vertrouwen is het sleutelwoord voor het slagen van de stikstofreductie.

Het stikstofreductieplan van het kabinet Rutte dinamiseert het politiek debat.

Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat het debat tot na de Statenverkiezingen, op het scherpst van de snede zal worden gevoerd.

Het plan om via de mij zo dierbare natura 2000 gebieden in 8 jaar tot een reductie van meer dan 50% te komen is zeer gewaagd.

De slagingskans hangt af van de vraag in hoeverre de beleidsmakers gaande dit proces het vertrouwen van de betrokkenen kunnen winnen.

Vertrouwen is het sleutelwoord.

Het doel van een natura 2000 gebied is de uitzonderlijke flora en fauna van dat gebied te bewaren, te beschermen.  Hiertoe zijn voor alle gebieden beheersplannen opgesteld. De beheersplannen geven exact aan wat beschermd moet worden en hoe dat te bereiken. Uiteraard  bevatten de beheersplannen een precieze beschrijving van de staat van flora en fauna op het moment van het opstellen van het plan.

De meeste beheersplannen dateren van 2010.

Wij zijn nu 12 jaar verder.

Voor het winnen van vertrouwen acht ik het opmeten van de huidige staat in die meer dat 160 gebieden onontbeerlijk. Dan kunnen conclusies getrokken worden met betrekking tot de vraag in hoeverre het beschermingsbeleid van de afgelopen 12 jaar is geslaagd en wat nog te doen om de gestelde doelen te realiseren.

Doet men dit niet dan is het naar mijn mening gedaan met het vertrouwen.

Een tweede element om het vertrouwen te winnen is het consequent voor ogen houden van de toepassing van mensenrechten, waar ons land een voorbeeld land wenst te zijn.

De rechtstaat werd opgericht en vindt haar legitimatie in de bescherming van al zijn burgers. Daarin past niet het weliswaar onbedoelde, maar in zijn effect aantasten van de existentie van welke burger dan ook.

Nu dit plan zonder enige rechtszekerheid voor de existentie van onze agrarische ondernemers is gepresenteerd dient dit mankement gerepareerd te worden. Zo niet, dan wordt de op zich interessante benadering, het micro management van de provicies, geen succes.

De agrarische ondernemer mag door de overheid niet in de positie worden gebracht dat hij voor zijn existentie moet vrezen.

Bij de verdere discussie zullen onorthodoxe en inventieve oplossingen moeten worden aangedragen.

Slechts dan ontstaat een klimaat van existentiele zekerheid voor de agrarische ondernemer waarin voor alle partijen serieuze resultaten kunnen worden geboekt.

J.D. Gabor

oud staatssecretaris LNV

Bron: Trouw, 21 juni 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.